Budynek Urzędu Gminy
 

Z prac Urzędu

2017-12-22

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Porąbka w zakresie dopłat do wymiany nieefektywnych ekologicznie pieców na nowe źródła ciepła, informujemy, że w roku 2018 Gmina Porąbka realizować będzie Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego sfinansowany zostanie zakup i montaż wysokosprawnych pieców gazowych lub na paliwo stałe spełniających wymogi dla 5 klasy emisji, jednakże warunkiem otrzymania dotacji, jest trwała likwidacja dotychczasowego pieca .

 

Rozpoczęcie naboru wniosków w trybie ciągłym planujemy nie wcześniej niż w drugiej połowie stycznia, a koszty zakupu i montażu stanowić będą wartość kwalifikowaną dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Kompletna dokumentacja, konieczna do uzyskania dofinansowania, składa się z:

  • Deklaracji uczestnictwa w Programie, która zostanie umieszczona na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem (jej wzór stanowi załącznik do „Regulaminu”)

  • Oświadczenia właściciela/współwłaściciela nieruchomości (w przypadku gdy o dotację wnioskuje inny użytkownik nieruchomości lub 1 ze współwłaścicieli),

  • Zdjęcia starego źródła ciepła z widoczna tabliczką znamionową (jeśli jest), które zostanie zdemontowane.

Maksymalna wysokość dotacji określona w Regulaminie to 4000 zł lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych.

Środki na sfinansowanie dotacji Gmina zamierza pozyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

O terminie rozpoczęcia naboru wniosków mieszkańcy poinformowani zostaną z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia parafialne, oraz podanie informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Porąbka.

 

Pragnę zaznaczyć, że w kolejnych latach realizacji Programu, gmina będzie czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych z funduszy unijnych, co stworzy możliwość zwiększenia kwoty dotacji i być może zakresu wsparcia (np. na źródła energii odnawialnej), jednakże związane to będzie z koniecznością wykazania się dodatkowymi uwarunkowaniami wynikającymi z zasad określonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (budynek musi być odpowiednio ocieplony, zgodnie z warunkami wynikającymi z audytu).

Osoby, które pomimo prawidłowo złożonego wniosku nie otrzymają dofinansowania w roku bieżącym, automatycznie zostaną wpisane na listę rezerwową i, w przypadku wyrażenia na to zgody, będą mogły uzyskać dofinansowanie w latach następnych.

 

wstecz
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.