Budynek Urzędu Gminy
 

Z życia Gminy

2017-01-29

Wywiad

zdjęcie do wpisu Wywiad

NIE TYLKO GOSPODARKA ŚCIEKOWA ,
Kanalizacja w Czańcu, kolektory w Kobiernicach, drogi, parkingi oraz budynki użyteczności publicznej.   W ostatnich latach sieć kanalizacyjna w wielu gminach powiatu bielskiego została znacznie rozbudowana. Czy dla gminy Porąbka to też był priorytet?

- Tak. Gospodarka ściekowa to ważny obszar działania dla czystości wód gruntowych i powierzchniowych. Infrastruktura sanitarna oprócz tego, że chroni środowisko i ułatwia życie mieszkańcom, umożliwia też rozwój zakładów przemysłowych, które nie muszą borykać się z problemem odprowadzania ścieków. W okresie ostatnich dziesięciu lat zrealizowane zostały dwa duże projekty w tym zakresie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka” oraz „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach”. W ramach pierwszego projektu wybudowano kanalizację sanitarną w sołectwie Czaniec wraz z pompowniami. Ścieki z obszaru gminy Porąbka przesyłane są kolektorami do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Kętach z podwyższonym usuwaniem biogenów. W ramach prowadzonych robót wybudowano również przyłącza kanalizacyjne. Nowa kanalizacja w Czańcu objęła nie tylko teren zabudowy mieszkalnej i budynków użyteczności publicznej, ale też obiektów usługowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym brak odpowiedniej infrastruktury sanitarnej bardzo utrudniał rozwój. W ramach inwestycji powstała sieć o długości 12 kilometrów z 6 pompowniami. Wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko opiewała na kwotę ponad 7,5 miliona złotych, a wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła nieco ponad 4,9 miliona złotych. Natomiast realizacja inwestycji w Kobiernicach objęła wykonanie kolektorów i przyłączy kanalizacyjnych. Wartość zadania wyniosła ponad 820 tysięcy złotych, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pokrył 146 tysięcy, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęło 546,8 tysięcy, a ponad 127 tysięcy złotych stanowiły środki własne gminy.

- Planowane inwestycje ściekowe zakończyły się w październiku 2015 roku. A w ubiegły rok co przyniósł?  

- W 2016 roku na terenie gminy Porąbka zakończyły się kolejne prace remontowe i budowlane. Nową nawierzchnię asfaltową położono na kliku ciągach komunikacyjnych, które są własnością gminy. Przebudowano między innymi ul. Zagonową i Perłową w Czańcu. Wyremontowano ul. Kozubnicką wraz ze skrzyżowaniem z ul. Krajobrazową oraz ul. Karpacką, a także położono rury w rowach przy ul. Kupieckiej, Kasztanowej i Kapitańskiej w Porąbce. Na ul. Długiej w Bujakowie wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową. Rozbudowy i modernizacji doczekały się też dwa parkingi: w Bujakowie przy ul. Kościelnej w okolicy Sołtysówki oraz w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej w rejonie Ośrodka Zdrowia, w którym - wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym i starszym - wybudowano windę. Nastąpiła też modernizacja Domu Kultury w Czańcu, który zyskał piękny wystrój wnętrz z podwieszonym sufitem i lampami. Swoją cegiełkę dorzucił też powiat bielski, który w trosce o lepszy komfort i bezpieczeństwo podróżowania po naszych drogach zrealizował dwie inwestycje: położył nową nawierzchnie asfaltową na odcinku od ul. Startowej do ronda im. św. Floriana oraz wymienił stare barierki drogowe na ul. Żywieckiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zapory Wodnej w Porąbce na nowoczesne energochłonne.

- Tegoroczne dochody gminy sięgną prawie 54 milionów złotych. Na co przeznaczone zostaną największe pieniądze?  

- W tegorocznym budżecie najwięcej środków zaplanowanych zostało na oświatę i wychowanie. Pochłoną one ponad 20 milionów złotych. Sporo pieniędzy planujemy też wydać na pomoc społeczną i rodzinę. Będzie to suma około 12,5 miliona złotych. Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie gminy - drogi, oświetlenie, odśnieżanie, straże pożarne, stadiony sportowe, domy kultury, sporo środków przeznaczonych zostanie na inwestycje. Do najważniejszych zdań w tym zakresie należeć będą: dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach i Przedszkola w Czańcu, dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Czaniec–Roczyny, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce oraz prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Bujakowie. W dalszym ciągu rozbudowywany będzie budynek Urzędu Gminy.

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.