Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Konkurs fotograficzny
 

Z życia Gminy

2017-03-22

Konkurs fotograficzny

zdjęcie do wpisu Konkurs fotograficzny

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

WIOSNA, ACH TO TY”

 

 

1. Postanowienia ogólne:

a) tematem konkursu jest ukazanie piękna Gminy Porąbka w wiosennej aranżacji. Prace w sposób niekonwencjonalny i ciekawy mają ukazywać zakątki regionu oddając jednocześnie klimat i nastrój wiosenny. Do konkursu można zgłaszać również fotografie obrazujące ludzką postać w odpowiednio dostosowanym wiosennym tle.

 

b) organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Turystycznej w Czańcu i Urząd Gminy Porąbka.

 

 

2. Cele konkursu:

 • pobudzanie i rozwój umiejętności fotograficznych wśród uczestników,

 • rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,

 • wyrabianie poczucia estetyki,

 • inspirowanie do twórczych poszukiwań i obserwacji natury, w tym postaci ludzkiej,

 • popularyzacja fotografii na terenie Gminy Porąbka.

 

 

3. Uczestnicy konkursu:

a) w konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek i miejsce zamieszkania,

 

b) w konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację konkursu.

 

4. Zasady udziału w konkursie:

a) udział w konkursie jest bezpłatny i całkowice dobrowolny,

 

b) każda osoba może nadesłać na poniższy adres meilowy bądź dostarczyć osobiście do PIT na nośniku pendrive max 3 prace fotograficzne ,

 

adres meilowy: porabka@silesia.travel

adres Punktu Informacji Turystycznej PIT w Czańcu, ul. Kard.K.Wojtyły 30, 43-354 Czaniec

 

c) zgłoszenia prac będą przyjmowane do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 17.00

 

d) do udziału w konkursie można zgłaszać tylko fotografie nigdzie wcześniej nie nagradzane,

 

e) warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą/pracami poniższego zgłoszenia/oświadczenia:

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE

do konkursu fotograficznego „Wiosna, ach to ty”

 

 

 • imię i nazwisko uczestnika …........................................................................................

 • data urodzenia *…...........................................................................................................

 • adres zamieszkania ….............................…...................................................................

 • telefon kontaktowy …....................................................................................................

 • data i miejsce wykonania fotografii …..........................................................................

 

 

  * w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią należy dodatkowo wypełnić dwa poniższe pola:

 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …..............................................................

 • telefon kotaktowy rodzica/opiekuna prawnego …..........................................................

 

   

 

Oświadczenie *

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego „Wiosna, ach to ty” i całkowicie akceptuje jego treść.

 2. Oświadczam, iż zgłoszone przeze mnie prace wykonałem/am samodzielnie i posiadam do nich pełne prawo autorskie.

 3. Oświadczam, iż widoczne na fotografii osoby wyrażają zgodę na bezpłatne przetwarzanie w tym upublicznienie ich wizerunku.

 4. Oświadczam, iz nadesłane przeze mnie prace fotograficzne nie naruszają praw osób trzecich.

 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji konkursu oraz upubliczniene nadesłanych przeze mnie prac.

 

….....................................

/data, czytelny podpis/

 

* w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią oświadczenie za niego podpisuje opiekun prawny/rodzic

 

f) obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.

g) każde ze zdjęć ma spełniać następujące warunki techniczne :

 • rozmiar minimum 2560 x 1920 pixeli,

 • rozdzielczość minimum 72 dpi,

 • format pliku – JPG

 • plik JPG ma być podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii (Kowalski 1, Kowalski 2 itd.),


h) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiadają za ewentualne naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich.

 


 

i) prace nie spełniające wymogów konkursu będą odrzucone.

 

 

5. Jury konkursu:

 

a) prace będą oceniane przez komisję jurorów powołaną przez organizatorów konkursu,

 

b) prace będą oceniane z podziałem na kategorie wiekowe,

 

c) decyzja Jury o przyznaniu nagród i ewentualnych wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania się.

 

6. Nagrody:

 

a) w konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe,

 

b) informacja o miejscu i dniu wręczenia nagród zostanie bezpośrednio przekazana drogą meilową lub telefoniczną laureatom konkursu oraz umieszczona na stronie www.porabka.pl

 

c) organizatorzy zakładają, iż wręczeniu nagród towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych prac.

 

7. Postanowienia końcowe:

 

a) organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych,

 

b) przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 

c) dodatkowych informacji o konkursie udziala droga meilową koordynator konkursu: Gabriela Grabka - Grzechynia g abriela.grabka_g@ug.porabka.pl

   

d) osoby, które nie spełnią wymogów konkursu zostaną automatycznie wyłączone z udziału w konkursie.

   

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.