Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka
 

Z życia Gminy

2019-09-21

Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka

zdjęcie do wpisu Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka

Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka - wartość projektu to 3,5 miliona złotych

CENTRA EDUKACJI
I PIKNIKI EKOLOGICZNE...

Gmina Porąbka jest malowniczo położona nad rzeką Sołą, wśród stoków Beskidu Małego. Zbiorniki wody w Porąbce, Międzybrodziu, Czańcu i na górze Żar stanowią otoczenie gminy, co sprawia, że jest to obszar bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Wzrost liczby turystów i zainteresowania przyrodą przekłada się na zwiększenie oddziaływania człowieka na obszary cenne przyrodniczo.

ZAGOSPODAROWANIE CIEKÓW WODNYCH

Mając to na uwadze przygotowano projekt „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”, który jest realizowany we wszystkich miejscowościach: Bujakowie, Czańcu, Kobiernicach, Porąbce i stanowi część większego projektu realizowanego na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Wartość projektu, który zyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 2,9 mln zł, wynosi blisko 3,5 mln zł.

PRZYRODNICZA
INWENTARYZACJA

W ramach projektu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację przyrodniczą. Na jej podstawie zdiagnozowano następujące potrzeby:
►Kontrolę rozwoju roślin inwazyjnych. Na terenie projektowym stwierdzono liczne występowanie nawłoci późnej (Solidago serotina), zaobserwowano miejscami liczny rdestowiec ostrokończysty (Reonurtia japonica) oraz niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifolia). Wszystkie te gatunki posiadają wysoki potencjał inwazyjności. Stadium występowania tych roślin na terenie gminy określone zostało jako wstępna kolonizacja. W zakresie projektu wykonano częściową likwidację roślin inwazyjnych.
►Ochronę starodrzewia poprzez pielęgnację istniejącego drzewostanu, który stanowi dominantę krajobrazową oraz lokalny korytarz ekologiczny. W tym obszarze wykonano prace arborystyczne i ustanowiono nowy pomnik przyrody.
►Planowe wzbogacanie flory o gatunki niegdyś powszechnie występujące. Obecnie w zieleni przydomowej obserwuje się coraz większe ubożenie gatunkowe. Moda na trawniki i iglaki powoduje, że zanikają np. rośliny kwietne łąk, a trawnik staje się zbiorem kilku gatunków roślin. Należy dosadzać, dosiewać w miejscach publicznych rośliny kwiatowe, czy gatunki i odmiany drzew zanikające z krajobrazu.
►Odnowienie ścieżek, które już służyły jako trasy piesze i były jedynie wydeptanymi szlakami, nie posiadającymi żadnej nawierzchni ani oznakowania tablicami informacyjnymi.
Na terenie gminy Porąbka zauważono też brak dostatecznej ochrony bioróżnorodności oraz niski stopień edukacji ekologicznej, co wynika z braku odpowiedniej infrastruktury.

PRZYWRÓCENIE
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ

Celem projektu jest przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie gminy Porąbka poprzez stworzenie warunków do poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych i zapobieganie antropopresji poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego.
Cele szczegółowe projektu zrealizowane zostaną poprzez:
►zapobieganie utraty bioróżnorodności,
►zabezpieczanie gatunków rodzimych,
►upowszechnienie edukacji ekologicznej, która będzie prowadzona blisko miejsc zamieszkania, aby mogli z niej skorzystać wszyscy zainteresowani bez względu na status majątkowy czy niepełnosprawność.
Końcowe efekty projektu to:
►wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej,
►możliwość rozwoju podobnych inwestycji w okolicy,
►zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

CENTRA EDUKACJI

Zgodnie z projektem zagospodarowane zostały tereny wzdłuż cieków wodnych znajdujących się na terenie gminy. Powstały trasy dydaktyczno-przyrodnicze wraz ze stanowiskami edukacyjnymi (ławki, tablice informacyjne, oznakowanie szlaku) oraz - w każdym sołectwie - sezonowe Centra Edukacji Ekologicznej wraz z placami do edukacji ekologicznej przez zabawę i małą infrastrukturą. Obecnie trwa kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna skierowana do mieszkańców gminy Porąbka i turystów odwiedzających gminę oraz korzystających z atrakcji turystycznych, a w szczególności zainteresowanych turystyką przyrodniczą oraz ekoturystyką (korzystaniem z powstałej infrastruktury dydaktyczno-przyrodniczych tras, placów do edukacji ekologicznej przez zabawę oraz sezonowych centrów edukacji ekologicznej).

PIKNIKI EKOLOGICZNE

Ważnymi elementami, bezpośrednio angażującymi turystów i mieszkańców w każdym wieku, są pikniki ekologiczne, które w ramach projektu realizowane będą w powstałych placach do edukacji ekologicznej z wykorzystaniem sezonowych centrów edukacji ekologicznej. W ramach kampanii projektu planowane są cztery - po jednym pikniku w każdym sołectwie. Pikniki ekologiczne zostały wpisane w kalendarz imprez sołeckich i gminnych, ponieważ planuje się realizować je cyklicznie.
Całodzienne pikniki integrujące wszystkie grupy odbiorców, zarówno mieszkańców, jak i turystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży mają mieć charakter edukacji przez zabawę, stymulować aktywność twórczą, obejmować ćwiczenia i ekologiczne zabawy praktyczne, konkursy, zajęcia zachęcające do współpracy w ramach wykonywanych zadań.
Pikniki ekologiczne będą mieć miejsce w poszczególnych Centrach Ekologicznych:
►6 września o 15.00 w Bujakowie - plac przy rozwidleniu ulic Szkolnej i Stara Karczma,
►7 września o 10.00 w Kobiernicach - w otoczeniu boiska sportowego przy ul. Krańcowej,
►13 września o 15.00 w Czańcu - na terenie Ośrodka Sportu przy ul. Zagłębocze 9,
►14 września o 10.00 w Porąbce - na tyłach Urzędu Gminy przy ulicy Krakowskiej.
W ramach pikników organizowane będą stacje ekologiczne z wykwalifikowanymi edukatorami oraz animacje, gry i zabawy dla dzieci.

WARSZTATY DLA SZKÓŁ

W projekcie zaplanowano też zajęcia warsztatowe dla dzieci, uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Porąbka. Zajęcia w ramach działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych, zaplanowano w postaci czterech warsztatów realizowanych w każdym sołectwie innego dnia:
►9 września w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce i SP nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce
►10 września w SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie,
►11 września w SP nr 1 im. H. Sienkiewicza i SP nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu,
►12 września w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach.

 

Projekt "Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.