Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego, Gminy Porąbka
 

Z życia Gminy

2015-12-30

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego, Gminy Porąbka

zdjęcie do wpisu Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Bielskiego, Gminy Porąbka

Od 1 stycznia 2016 roku będzie realizowane zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bielski. Zadanie to jest związane z wejściem w życie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1255
), której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.


System ten gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych, które były dla niektórych mieszkańców nieosiągalne ze względu na koszt.

W naszym powiecie , zostanie utworzonych 6 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także przez organizacje pozarządowe (doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem).


Z racji tego, iż w skład Powiatu Bielskiego wchodzi 10 gmin, Starosta postanowił zlokalizować siedziby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w każdej gminie, tak aby uprawniony do pomocy mieszkaniec mógł skorzystać z możliwości otrzymania porady jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania.. Dzięki współpracy z gminami z terenu Powiatu Bielskiego zostały przygotowane odpowiednio dostosowane pomieszczenia dla możliwości komfortowego załatwienia sprawy.

 
Harmonogram

Starosta Bielski określił harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  Punkt nr I

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała ul. Piastowska 40

Poniedziałek, wtorek, środa i piątek - w godzinach od 9.00 do 13.00

Czwartek – od 13.00 do 17.00.

Adwokat

 

Punkt nr II

Gmina Czechowice-Dziedzice – budynek przychodni w Czechowicach-Dziedzicach

ul.Nad Białką 1B.

Poniedziałek i czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00

Wtorek, środka i piątek – w godzinach od 9.00 do 13.00.

Radca prawny

 

Punkt nr III

Gmina Bestwina – Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111.

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 13.00

Środa – w godzinach od 11.30 – 15.30

Organizacja pozarządowa

 

Gmina Wilamowice – Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Wilamowice ul. Paderewskiego 3.

Wtorek i czwartek – w godzinach 9.00 do 13.00

Piątek – w godzinach 14.00 do 18.00

Organizacja pozarządowa

 

Punkt IV

Gmina Porąbka - Urząd Gminy w Porąbce ul. Krakowska 3.

Poniedziałek - w godzinach 13.30 do 15.30

Środa – w godzinach od 9.00 do 13.00

Piątek - w godzinach od 10.00 do 14.00

Adwokat

 

Gmina Kozy – Urząd Gminy Kozy ul. Krakowska 4.

Poniedziałek w godzinach od 13.30 do 15.30

Wtorek – w godzinach od 13.00 do 17.00

Czwartek – w godzinach do 11.30 do 15.30

Radca prawny

 

Punkt V

Gmina Szczyrk – Urząd Gminy Szczyrk ul. Beskidzka 4.

Poniedziałek – w godzinach od 11.30 do 15.30

Organizacja pozarządowa

 

Gmina Buczkowice – Urząd Gminy Buczkowice ul. Lipowska 730.

Wtorek – w godzinach od 12.00 do 16.00

Czwartek – w godzinach 9.00 do 13.00

Organizacja pozarządowa

Gmina Wilkowice – Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej ul. Fałata 2k.

Środa – w godzinach 9.00 do 13.00

Piątek – w godzinach od 14.00 do 18.00

Organizacja pozarządowa

 

Punkt VI

Gmina Jasienica – budynek Gminy Jasienica – Jasienica 845.

Poniedziałek – w godzinach od 11.00 do 15.00

Czwartek i piątek – w godzinach od 9.00 do 13.00

Organizacja pozarządowa

 

Gmina Jaworze – budynek „Pod Goruszką” w Jaworzu ul. Szkolna 97.

Wtorek – w godzinach od 16.00 do 20.00

Środa – w godzinach 9.00 do 13.00.

Organizacja pozarządowa

 

 

  Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r. poz. 163,
z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo -administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.