Budynek Urzędu Gminy
strona główna / z życia gminy / Inwestycje zrealizowane w 2015r.
 

Z życia Gminy

2015-12-31

Inwestycje zrealizowane w 2015r.

zdjęcie do wpisu Inwestycje zrealizowane w 2015r.

Kończący się 2015 rok okazał się dla Gminy Porąbka bardzo pracowity pod względem realizowanych inwestycji. Realizacja tak wielu projektów znacząco wpłynęła na polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Porąbka jak również przyczyniła się do poprawy wizerunku Gminy. Inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, a także
z polskimi i unijnymi procedurami. Świadczą o tym chociażby wszystkie przeprowadzone dotychczas w urzędzie kontrole, niezmiennie kończące się adnotacją: „ Bez uwag”
– podkreśla Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze inwestycje realizowane w 2015 roku.Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.    
( foto 1 )


W ramach inwestycji zostały docieplone ściany zewnętrzne i dach. Budynek zyskał nowy blask dzięki nowej elewacji. Zostały również wykonane obróbki blacharskie oraz instalacja odgromowa. Została  zmodernizowana kotłownia - wymieniono kotły centralnego ogrzewania oraz została przebudowana instalacja gazowa. Gimnazjum  obsługuje nowy kocioł, który współdziała z aktywnym systemem bezpieczeństwa. Budynek doczekał się odwodnienia, które w razie intensywnych opadów ochroni m.in. zmodernizowaną kotłownie przed zalaniem. Dzięki gruntownej termomodernizacji budynku Gimnazjum oraz zamontowaniu nowego pieca znacznie zmniejszy się zużycie gazu, a co za tym idzie spadną koszty ogrzewania.   Ogólna wartość zadania wyniosła 830.788,28 zł., z czego Gmina Porąbka ze środków Unii Europejskiej pozyskała współfinansowanie w wysokości 696.865,20zł.  

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Porąbce” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013  

 

Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce - wymiana stropów. ( foto.2 )


W ramach zadania zostały wymienione stare stropy drewniane na nowe z płyt prefabrykowanych. Remontowane pomieszczenia zyskały nowe tynki i sufity podwieszane,
a także nowe oświetlenie. Do sal lekcyjnych doprowadzona została instalacja wodna.
Zostały ułożone posadzki z wykładziny PVC.
Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce opiewał na kwotę 395 918,93 zł. Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy.Kanalizacja w Czańcu - realizacja projektu pn. „ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Porąbka” ( foto.3 )

Gmina Porąbka w sołectwie Czaniec zrealizowała jedną z największych i najważniejszych dla społeczności lokalnej inwestycję. Intensywne prace trwały na najdroższej i najbardziej oczekiwanej inwestycji w ostatnich latach.  

W ramach inwestycji, która składałała się z dwóch zadań powstała sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o łącznej długości ok. 12,08 km z 6 pompowniami sieciowymi, z czego dofinansowane zostały wszystkie pompownie i około 9,14 km kanalizacji.

I zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej wraz z ulicami bocznymi oraz pompowniami P3, P4, Pp1 i Pp2

II zadanie
Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ulic Królewskiej, Koralowej, Kryształowej oraz pompownią P1 i P2

Wartość projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Porąbka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko opiewa na kwotę 7 525 010,63 PLN, natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 4 903 614,76 PLN.

Stworzenie efektywnego i skutecznego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej całej Aglomeracji Kęty w skład której wchodzi Gmina Porąbka.

Roboty budowlane przebiegały bez większych utrudnień i z dużą intensywnością. Tak szybki przebieg prac nie byłby możliwy bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które pozwoliły na terminowe regulowanie wielomilionowych płatności dla Wykonawcy. Proces inwestycyjny wymagał jednak ze strony Beneficjenta ciągłego kontrolowania zgodności
z dokumentacją techniczną oraz Umową o dofinansowanie POIiŚ. Istotne było także prowadzenie stałego i dokładnego nadzoru nad robotami budowlanymi ze strony inspektorów nadzoru i autora projektu. Nadzory w ramach Projektu są dofinansowywane
z przyznanej dotacji, jak i powołana w Gminie Porąbka Jednostka czuwająca nad prawidłową realizacją Projektu. Jednostka Realizująca Projekt składa się z 5 osób w tym kierownika Jednostki Tomasza Sordyla, a nad jej pracami czuwa Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Paweł Zemanek. Taka struktura finansowania Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka pozwala na odpowiednie weryfikowanie podejmowanych w trakcie realizacji działań pod względem zgodności z Wytycznymi obowiązującymi w Programie Infrastruktura i Środowisko, a co za tym idzie utrzymanie maksymalnego dofinansowania w kwocie ok. 4,9 mln złotych.Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Czańcu zakończona ( foto.4 )

Zakończyły się prace remontowe Ośrodka Zdrowia w Czańcu. Budynek użytku publicznego uzyskał nowy blask.

Termomodernizacja ścian budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu wraz z robotami towarzyszącymi została sfinansowana z budżetu własnego Gminy Porąbka – 211 964,07 zł.

 
W ramach prowadzonych prac został wykonany:

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji
- remont tarasu
- remont schodów tarasowych
- przebudowa rampy
- wymiana drzwi zewnętrznych
- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
- wymiana schodów zewnętrznych   
- osadzenie krat stalowych w oknach na parterze


Starsi Mieszkańcy oraz osoby niepełnosprawne z naszej Gminy korzystają
z nowo wybudowanej pochylni, która ułatwia dostęp do przychodni. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny, związany z ogrzewaniem przychodni. Dzięki ociepleniu budynku jego utrzymanie będzie tańsze oraz wpłynie na komfort osób leczących się w nim. Ten remont był ważny dla nas wszystkich, personelu medycznego, pacjentów, mieszkańców
i nas samorządowców – podkreśla Zastępca Wójta Gminy Paweł Zemanek.
Remont Sołtysówki w Kobiernicach zakończony ( foto.5 )

Zakończyły się prace remontowe budynku Sołtysówki w Kobiernicach, w którym znajduje się również filia Gminnej Biblioteki Publicznej.

W ramach prac budynek doczekał się termomodernizacji, której głównym założeniem było docieplenie ścian zewnętrznych ( m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz
z wykonaniem elewacji, montaż rynien dachowych i rur spustowych, montaż zwodów instalacji odgromowej, montaż daszku nad wejściem do budynku). W ramach remontu została również wymieniona stolarka okienna.

Koszt inwestycji, to ponad 43 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu gminy.Remont dróg gminnych ( foto.6 )

Zakończyły się prace remontowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Porąbka.
Za prawie 100 000, 00 zł ze środków własnych Gminy zostały wykonane następujące prace:

 

ul. Cierniowa w Czańcu

a)
odbudowano rów odprowadzający wody opadowe z ul. Cierniowej położony przy chodniku pomiędzy ul. Cierniową i Brzegową.
 
b)
wykonano remont nawierzchni obejmujący:  

- wykonanie podbudowy  
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  
- wykonanie robót związanych z regulacja pionową studzienek, umocnieniem dna rowu    ściekami betonowymi  

 

ul. Bławatków w Porąbce wykonano następujące prace:   

- korytowanie na całej szerokości jezdni
- seperacja warst gwewłókniną
  -wykonano podbudowę z kruszyw
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca 3 cm
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna 5 cm
- uzupełnienie pobocza

 

ul. Bukowski Groń w Porąbce na odcinku 30 metrów wykonano następujące prace:

- roboty ziemne
- zagęszczenie podłoża kamiennego
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych
- wykonano pobocza


Głównym wykonawcą prac remontowych była firma Droseb s.c. Agnieszka i Sebastian Myslińscy, która za 92 599,44 zł brutto wykonała prace remontowe.

Kolejne drogi w naszej Gminie zostały odnowione, co wiąże się z lepszym komfortem komunikacji.Nowy most w Czańcu ( foto.7 )

W Gminie Porąbka, w sołectwie Czaniec na ul. Królewskiej zrealizowano zadanie pn. „ Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu kamienno – łukowego przez kanał Młynówka w ciągu ul. Królewskiej w Czańcu”, które składało się z dwóch etapów:  


I
Zaprojektowanie remontu mostu

II
Wykonanie remontu mostu


Prace polegały na odtworzeniu i zachowaniu pierwotnego kształtu i wyglądu mostu kamiennego, będącego w rejestrze konserwatorskim oraz zapewnieniu odpowiedniej nośności ustroju łukowego. Gruntowny remont - to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na tym odcinku drogi.

 

Dane charakterystyczne mostu:

Długość całkowita – 18 m
Szerokość całkowita - 5 m
Szerokość użytkowa – 4 m
Nośność – klasa „C” - (30 t)


Łączny koszt zadania to prawie 250.000,00 zł (prace projektowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, fundamentowanie – palowanie, płyta żelbetowa odciążająca, roboty remontowe, bariery, umocnienie dna i skarp, roboty drogowe – warstwy konstrukcyjne, nawierzchnia)

Most był zamknięty dla ruchu kołowego - teraz się to zmieniło.

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.