Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Czerwiec 2011

 
2011-06-30
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 40

 

Data i godzina wydania: godz. 15:37 dnia 29.06.2011
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko: Intensywne opady deszczu/ burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2/1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.06.2011 do godz. 08:00 dnia 01.07.2011
Obszar: Województwo śląskie
Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Suma opadów może wynieść 40-70 mm, a miejscami, zwłaszcza na południu województwa około 90 mm. W dzień przewiduje się również wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu i porywami wiatru do 75 km/h. W trakcie burz wysokość opadów deszczu może wynieść 60 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: Intensywne opady deszczu – 95%
Burze z gradem – 90%
 

 

 
 
2011-06-30
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Pełna informacja

 
 
2011-06-30
Apel Rady Gminy Porąbka

A p e l
Rady Gminy Porąbka
podjęty na VIII Sesji w dniu 29 czerwca 2011 r.
 
w sprawie terminu oddania do ruchu drogowego mostu na rzece Sole
w Kobiernicach w ciągu DK 52.
 
 
Rada Gminy Porąbka pragnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie terminu oddania do ruchu drogowego mostu na rzece Sole w Kobiernicach w ciągu DK 52.
 
 

 
 
2011-06-29
Most w Kobiernicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Katowicach informuje, że zakończenie prac remontowych i dopuszczenie ruchu pojazdów po obiekcie planowane jest do dnia 30.07.2011 r.

 

 

 
 
2011-06-28
BYSTRY PRZEDSZKOLAK - CIEKAWA PRZYGODA

Projekt „Bystry Przedszkolak”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
BYSTRY PRZEDSZKOLAK - CIEKAWA PRZYGODA
 

W bieżącym roku szkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu realizowany był projekt BYSTRY PRZEDSZKOLAK finansowany ze środków unijnych . W ramach projektu realizowano program "Mały odkrywca w przedszkolu" - w grupie 3-4 latków - "Zaczarowany zajączek",w grupie 5-6 latków - "Bezludna wyspa."

Więcej

 

 
 
2011-06-21
PROMOCJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA NA IMPREZACH GMINNYCH

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego podczas Dni Porąbki 2011 w niedzielę 10 lipca 2011 r. w godzinach 15.00-19.30 na stadionie w Porąbce.
Na uczestników będą czekać materiały promocyjne, ciekawe gadżety oraz konkurs wiedzy o LGD z cennymi nagrodami. Karty konkursowe będzie można składać w godzinach 15.00-19.00. Rozstrzygnięcie konkursu oraz losowanie nagród przewidziane jest na godzinę 19.30.

 

LGD Ziemia Bielska będzie miała swoje stoisko również na następujących imprezach gminnych:
  1. Gmina Jasienica – Kulinarne Dziedzictwo w Rudzicy (28 sierpnia 2011 r.)
  2. Gmina Jaworze – Jaworzański Wrzesień (4 września 2011 r.)

 

 
 
2011-06-15
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

           

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej informuje, iż otrzymało dofinansowanie projektu"Krok do własnej firmy",realizowanego w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Pełna informacja

 
 
2011-06-14


 

 

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 


Rada Gminy Porąbka informuje,
iż z dniem 1 stycznia 2012 r. rozpoczyna się nowa kadencja ławników.


W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żywcu w liczbie 1.
Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.):

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
ławnika,
5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacje związane z wyborami na ławników oraz wzór karty zgłoszenia
można uzyskać w Biurze Rady Gminy Porąbka ul. Rynek 22, II piętro, pokój nr 25,
tel. (33) 827-28-42 lub pobrać ze strony:www.porabka.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).


Przewodniczący Rady

Grzegorz ZONTEK

 

 

więcej
 
 
2011-06-14
II singlowy turniej tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy Porąbka

W dniu 18.06.2011 r o godz 9:00

na boisku ORLIK w Porąbce

zostanie rozegrany II singlowy turniej

tenisa ziemnego o puchar

WÓJTA GMINY PORĄBKA

 

Zgłoszenia zawodników można dokonać

u opiekuna boiska Orlik.

Ilość chętnych ograniczona jest do 16 osób.

Losowanie par oraz regulamin gry zostanie

ustalony po zgłoszeniu zawodników.

 

WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
 
2011-06-14
II Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

 
 
2011-06-09
Samospis przez internet

 
 
2011-06-08
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 46

 

Data i godzina wydania: 08.06.2011 - godz. 08:29
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków
Zagrożenie: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 09:00 dnia 08.06.2011 do godz. 08:00 dnia 09.06.2011
Obszar: Województwo śląskie
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami burzowymi, lokalnie intensywnymi  istnieje
możliwość gwałtownych wzrostów stanu wody ( miejscami do stanów ostrzegawczych )
na wszystkich rzekach na obszarze województwa.

 

Pełna informacja

 
 
2011-06-08
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 36

Data i godzina wydania: godz. 07:55 dnia 08.06.2011
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 08:00 dnia 08.06.2011 do godz. 24:00 dnia 08.06.2011
Obszar: Województwo śląskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 do 90 km/h.
 

Pełna informacja

 
 
2011-06-06
Dni Czańca

 
 
2011-06-06
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 35

 

Data i godzina wydania: godz. 13:30 dnia 06.06.2011
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:45 dnia 06.06.2011 do godz. 21:00 dnia 06.06.2011
Obszar: Województwo śląskie
Przebieg: Obserwuje się i nadal prognozuje występowanie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 do 80 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: 90%

 

 
 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.