Budynek Urzędu Gminy
strona główna / archiwum informacji z życia gminy
 

Archiwum informacji z życia Gminy

Archiwum informacji z życia Gminy

Październik 2014

 
2014-10-31
Ogłoszenie.

 

Sołtys Sołectwa Kobiernice
zaprasza mieszkańców Kobiernic na Zebranie
Wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2014 roku (tj.niedziela)
o godzinie 10:15 w Wiejskim Domu Kultury w Kobiernicach.

W porządku obrad:
1.Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego Sołectwa Kobiernice za 2014 rok.
2.Propozycje do planu gospodarczego Sołectwa Kobiernice na 2015 rok.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 
 
2014-10-30
Ogłoszenie.

 

Sołtys Sołectwa Porąbka
na dzień
06 listopada (czwartek)2014r. o godz.18:00
w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce
zwołuje
Zebranie Wiejskie
 
 
 
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych w Sołectwie.
5. Przedstawienie wniosków do planu gospodarczego na 2015r.
6. Przedstawienie Kandydatów do Rady Gminy Porąbka na kadencje 2014-2018.
7. Wolne wnioski.
8. Przegłosowanie Uchwał i wniosków.
9. Zakończenie Zebrania.


 
 
2014-10-23
Sprawdź Swój Lokal Wyborczy

(Kliknij w button)

 
 
2014-10-17
Ogłoszenie.

Urząd Gminy Porąbka informuje, że w dniu 18.10.2014 r. w godzinach od 12:30 do 15:30
odbędzie się uroczystość poświęcenia i przekazania do użytkowania nowego samochodu
strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu. Podczas przemarszu pododdziałów
strażackich oraz przejazdu samochodów pożarniczych wystąpią chwilowe ograniczenia w ruchu
ulicznym. Przed remizą OSP w Czańcu ruch uliczny będzie kierowany przez Policję, wahadłowo, jedną stroną jezdni.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 
 
2014-10-16
Zaproszenie

Wójt Gminy Porąbka

zaprasza do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli,

o których mowa w art.90 ust.1b ustawy zmienianej w art.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, realizujących wychowanie

przedszkolne na zlecenie Gminy Porąbka.

Zaproszenie (Pobierz)

Zarządzenie nr 176 (Pobierz)

Zarządzenie nr 177 (Pobierz)

 
 
2014-10-15
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BUJKÓW.

 

MIESZKAŃCY
 
Informuję, że w dniu 26 październik 2014 roku / tj niedziela / o godz. 9:00 w Sali Domu Kultury w Bujakowie odbędzie się:
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BUJKÓW
 
W porządku obrad:
 
1.Otwarcie zebrania
2.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
3.Sprawozdanie Sołtysa z działalności i wykonania wniosków
z poprzedniego zebrania
4.Przedstawienie wniosków sołectwa zgłoszonych do zadań budżetowych Gminy Porąbka na rok 2015
5.Dyskusja i wolne wnioski
 
Zapraszam Mieszkańców Bujakowa do udziału w Zebraniu .
 
Krystyna Bułka
Sołtys Sołectwa Bujaków

 

 

 
 
2014-10-14
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Przejdź dalej

 
 
2014-10-14
Wyjaśnienie w związku z realizacją inwestycji budowy mostu na potoku Mała Puszcza w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku.

 

Wyjaśnienie
w związku z realizacją inwestycji budowy mostu na potoku Mała Puszcza w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku
 
W związku z przekazywanymi publicznie przez Pana radnego Ignacego Kocembę informacjami, iż inwestycja dotycząca budowy mostu na potoku Mała Puszcza w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku, realizowana jest na działkach prywatnych, pragniemy zaprzeczyć ww. informacjom i wyjaśnić co następuje:
 
W dniu 27 maja 2010 r. Rada Gminy Porąbka podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Porąbka a prywatnym właścicielem. W konsekwencji uzyskania ww. zgody, aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2011 r. Gmina nabyła własność działek nr 4778/11 oraz 7060/6, na których między innymi realizowana jest sporna inwestycja. W związku z faktem zniszczenia w wyniku powodzi w sierpniu 2010 roku mostu na skrzyżowaniu ul. Kochanej z ul. Mała Puszcza, Gmina podjęła działania zmierzające do budowy nowego mostu w przedmiotowym rejonie. W wyniku tych działań, Starosta Bielski w dniu 13 czerwca 2013 r. wydał ostateczną decyzję nr 837/13 zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielającą pozwolenia na budowę mostu na potoku Mała Puszcza w km 2+189 w ciągu drogi gminnej ul. Kochana
w Porąbce-Kozubniku na działkach nr 4778/10, 4778/11, 4778/12, 7060/6, 7060/7, 6733/11.
 
Gmina posiada pisemną zgodę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz prywatnego właściciela na dysponowanie gruntami oznaczonymi działkami (obecnie działki te uległy dalszym podziałom) 4778/10, 4778/12, 7060/7 (wg projektu w miejscach tych znajdują się jedynie gabiony oraz narzuty kamienne) oraz działką nr 6733/11 (potok Mała Puszcza). Pozostałe grunty objęte pozwoleniem budowlanym stanowią własność Gminy.
 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż wypis z rejestru gruntów, znajdujący się w projekcie budowlanym, sporządzonym przez projektanta, nie uwzględniał zmian w zakresie prawa własności dokonanych ww. aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2011 r., w wyniku których Gmina stała się właścicielem działek nr 4778/11 oraz 7060/6, a na których to realizowane jest zadanie.
 
W związku z powyższym wszystkie zarzuty kwestionujące legalność inwestycji budowy mostu w ciągu drogi gminnej ul. Kochana w Porąbce Kozubniku pozostają całkowicie bezpodstawne. Gmina czyni wszelkie starania, aby polepszyć funkcjonowanie infrastruktury technicznej na jej terenie, zaś działania Pana Ignacego Kocemby, zmierzające do zablokowania ww. inwestycji, podejmowane są jedynie dla własnych partykularnych, politycznych interesów; wbrew dobru mieszkańców naszej Gminy.
 
Wójt Gminy Porąbka

 

 

 
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.